فایل اتوکد ناحیه 7 منطقه 2 شهر تهران (شهرک قدس)

فایل اتوکد ناحیه 7 منطقه 2 شهر تهران (شهرک قدس)

فایل اتوکد ناحیه 7 منطقه 2 شهر تهران (شهرک قدس)

فایل اتوکد ناحیه 7 منطقه 2 شهر تهران

نرم افزار مورد نیاز اتوکد با ورژن 2010 به بالا 

عکس ارائه شده فایل jpg ذخیره شده نقشه می باشد

دارای راهنما می باشد

-------------------------

شامل اطلاعات زیر

ساختمان ها

راه ها

توپوگرافی و لایه های تراز ارتفاعی

رودخانه

پوشش گیاهی

آبرو ها